2 min read

Multi Asset omviktar

Featured Image

Det var turbulent på de globala finansmarknaderna under september och det leder nu till betydande förändringar i portföljen för Multi Asset.

Nyckelorden när det är dags att sammanfatta de globala finansmarknaderna för september är ansträngdhet och osäkerhet. Energi- och räntemarknaderna är just nu ansträngda och den gemensamma nämnaren är prisuppgångar. Det stora beroende som har byggts upp i Europa till rysk gas blev tydligt i samband med den ryska invasionen av Ukraina. De misstänkta sabotagen i slutet av september mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 har förvärrat situationen ytterligare. Det adderar stress till elmarknaden och har exempelvis bidragit till branta prisuppgångar på den svenska elmarknaden.

Runt om i världen höjer nu centralbankerna sina styrräntor i ett försök att tämja en skenande inflation. Höjda styrräntor leder också till höjda marknadsräntor; exempelvis steg den amerikanska tioåriga statsobligationen under månaden från 3,19 till 3,83 procent och den svenska motsvarigheten från 1,87 till 2,14 procent.

Som en följd av ansträngda energi- och räntemarknader är osäkerheten nu stor över hur stigande priser på varor och tjänster kommer påverka såväl konsumtion som global tillväxt. Sammantaget har detta lett till fortsatt turbulenta aktiemarknader under månaden. Exempelvis tappade det breda amerikanska börsindexet S&P 500 9,3 procent, medan tekniktunga Nasdaq Composite tappade 10,5 procent mätt i dollar. En dollar blev dock 4,1 procent dyrare vilket dämpade amerikanska börsnedgångarna, sett från en svensk investerares synvinkel. Stockholmsbörsen hade också en blytung månad och tappade 7,1 procent för det breda indexet. Allra värst har det varit för börsnoterade fastigheter som har straffats hårt när det blir dyrare att låna upp kapital på marknaden. Exempelvis tappade Stockholmsbörsens fastighetsindex hela 18,3 procent under september, vilket betyder att detta index har mer än halverats sedan årsskiftet.

NorQuant Multi-Asset hade en utmanande månad och resultatet tyngdes av fondens exponering mot just börsnoterade fastigheter. Resultatet hölls upp av att fondens ränteplaceringar bidrog positivt till utvecklingen samtidigt som en starkare dollar också påverkade positivt eftersom en majoritet av fondens tillgångar är noterade i dollar. Resultatet för månaden hamnade på -3,6 procent. Trots denna negativa månad så har fonden hittills i år levererat en positiv avkastning på +1,8 procent.

Den negativa utvecklingen på börsnoterade fastigheter leder nu till att exponeringen mot tillgångsslaget helt faller ur portföljen efter att ha utgjort 21 procent i slutet av månaden. Som en konsekvens av detta så ökas exponeringen mot såväl ränteplaceringar (från 30 till 45 %), aktier (från 27 till 32 %) och råvaror (från 21 till 23 %).

Vår andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, sjönk med 8,1 procent.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.