Så behandlar NorQuant AS personuppgifter

 

Personlig information är information som kan länkas direkt till dig som person, till exempel namn, e-postadress och företagsnamn. Sådan information är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig som kund. Vi behandlar personuppgifter i samband med underlättande och utförande av våra tjänster, både för oss själva och våra kunder. Detta görs till exempel i arbetet med att skicka relevant information till dig.

 

Syftet med behandlingen

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal du har med oss.

Vår behandling av personuppgifter hanteras av våra skickliga medarbetare. Alla anställda i NorQuant AS ("Företaget") omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller inte bara utanför företaget utan även internt mellan kollegor och varor även om anställningsförhållandet har upphört.

 

Vilka personuppgifter behandlas

Information som behandlas av företaget kan kategoriseras enligt följande:

Administrativ information som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, befattningstitel och vilka företag du arbetar för. Information om beteende på vår webbplats, som t.ex. vilka artiklar du läser och vad du visar intresse för.


 

Grund för behandling

Giltigt behandlingsunderlag:

Vi samlar endast in information om dig för att skicka relevant information till dig, för att uppfylla ett avtal vi har med dig eller för att vi anser att vi har ett berättigat intresse som inte överstiger störningen av din integritet.

Om vi ​​måste behandla känsliga personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig, kommer vi att få ditt samtycke till detta innan behandlingen sker. Medgivandet begränsar behandlingen till att endast innehålla den information som är nödvändig för att företaget ska kunna uppfylla det specifika avtalet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen av relevanta personuppgifter kommer då att upphöra.

 

Utlämnande av personlig information

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till offentliga myndigheter, om detta följer av den lagstadgade informationsplikten eller skyldigheten att lämna ut.

Alla tredje parter som tar emot personlig information från oss omfattas av tystnadsplikt genom ingåendet av ett avtal.

Lagring

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss ​​kommer personuppgifter att lagras om dig.


 

Rätt till åtkomst, korrigering, radering, dataportabilitet

 

Rätt att kräva tillgång:

Du har rätt att kräva tillgång till den information vi behandlar om dig. Du har rätt att veta vilket syfte och behandlingsunderlag vi använder, vilken information om dig vi behandlar, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidarebefordras, lagringslängden för personuppgifterna och varifrån informationen hämtas. 

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att få personlig information som vi har lagrat om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför information vi har fått från dig till en annan dataansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen är baserad på samtycke eller avtal.

 

Rätt att kräva korrigering och radering:

Om du tror att företaget har registrerad information om dig som är felaktig eller ofullständig, har du rätt att kräva rättelse av relevant personlig information. Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen, du drar tillbaka ditt samtycke om det är samtycke som har använts som underlag för behandling, du motsätter dig behandlingen om det inte finns andra övervägande legitima skäl att fortsätta behandlingen eller att informationen har behandlats olagligt.


 

Ansvarig för bearbetning

Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som används. Företaget har etablerat sig som en personuppgiftsansvarig som kommer att ha en överblick över processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter och kontinuerligt följa upp internkontroll och risksituation. Rollen som behandlingschef har tilldelats vd Thomas Nygaard, och kan kontaktas på följande sätt:

Telefon: + 47 99 12 20 33
E-postadress: tn@norquant.no
Adress: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

 

Klagomål om behandlingen

Datatilsynets uppgift är att kontrollera att sekretessbestämmelserna följs. Om du upplever något som du anser är ett brott mot regelverket kan du skicka en skriftlig förfrågan till Datatilsynets postadress:
Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO