2 min read

Upp för Multi-Asset i mars

Featured Image

Den marknadsoro som präglat de finansiella marknaderna under inledningen av året fortsatte i mars med tidvis stora kursrörelser. Trots det utmanande klimatet så fortsatte vår momentumföljande blandfond, NorQuant Multi-Asset, att leverera en positiv avkastning.

Kraftiga råvaruuppgångar i mars tvingade producenter som hade prissäkrat sig genom att sälja terminer, att omedelbart betala in pengar. För de som saknade likvid så stängde terminsmäklarfirman positionen genom att köpa tillbaka terminskontrakten. Många kontrakt som köptes tillbaka samtidigt skapade snabba och kraftiga uppgångar i marknaderna för vete, olja, gas och nickel. Handeln i nickel stängdes på Londonbörsen den 8 mars efter att stundvis ha handlats upp med över 100 procent, till priser över 100 000 US dollar per ton. Vid årsskiftet handlades metallen till 13 000 dollar. När handeln återigen öppnade efter en vecka sjönk priset till 28 000 dollar.

Även på räntemarknaden var det turbulent och exempelvis steg avkastningen på en tioårig amerikansk statsobligation från 1,83 till 2,33 procent. Samtidigt steg tvååringen från 1,43 till 2,34 procent, alltså marginellt högre än tioåringen. När en statsobligation med kortare löptid har en högre avkastning brukar det kallas för att avkastningskurvan har inverterat. Detta fenomen mellan statsobligationen med 2 och 10 års löptid har historiskt ansetts som en relativt bra indikator på en recession.

Givet ovan förutsättningar så klarade sig vår regelstyrda blandfond NorQuant Multi-Asset mycket väl och steg med 2,9 procent. Det kan jämföras med fondens referensindex som hade en avkastning på -1,5 procent. Den fortsatta uppgången betyder att fonden hittills i år har stigit med 4,1 procent. De största bidragsgivarna under månaden var fondens innehav i breda råvaruportföljer som steg med omkring 9 procent samt även ett innehav i en portfölj med globala fastighetsbolag som steg med 4 procent.

Fonden ökar nu exponeringen mot aktier (från 24 till 31%) och fastigheter (från 24 till 30%) något, på bekostnad av en sänkt exponering mot främst ränteinvesteringar (från 21 till 12%) samt även råvaror (från 31 till 28%).

- Vi är klart nöjda med utvecklingen hittills i år, särskilt i ett så utmanande marknadsklimat. Exponeringen mot aktier har successivt minskat sedan i oktober förra året men nu ökar vi den något igen. Vi har haft en relativt hög andel råvaror i portföljen och även om den nu sänks något så är andelen fortsatt hög, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare för fonden.

Vår andra fond, NorQuant ESG som investerar i hållbara europeiska företag, påverkades av det negativa europeiska börsklimatet och tappade 0,8 procent, vilket var i linje med fondens referensindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.