2 min read

Ökad andel aktier

Featured Image

Multi-Asset fortsatte upp i juni tack vare starka aktiemarknader och ökar nu andelen aktier i portföljen till den högsta andelen sedan i februari 2021. 

Inledningen på juni bjöd på positiva tongångar bland världens börser. Men efter att den amerikanska centralbanken, Fed, signalerat att räntehöjningarna inte är över för denna gång sjönk marknaderna på bred front. Och det var trots att Fed samtidigt lämnade den amerikanska styrräntan oförändrad. En vecka senare överraskade både Bank of England och Norges Bank med en dubbelhöjning av sina respektive styrräntor. Riksbankens räntebesked i slutet av månaden betydde en ökning av räntan med ”bara” 25 räntepunkter något som fick Stockholmsbörsen att reagera positivt, trots att Riksbanken meddelade att det kommer ytterligare minst en höjning under året.

Sammantaget var det en positiv värdeutveckling för världens aktiemarknader när juni summeras, och på flera håll noterades betydande uppgångar. Bland annat klättrade det breda amerikanska indexet Dow Jones Industrials Average med 4,6 procent medan uppgången på Stockholmsbörsen var försiktigare 2,1 procent. Starkast utveckling av de större indexen noterade japanska Nikkei-indexet som steg med hela 7,4 procent.

På räntemarknaderna noterades betydande rörelser på såväl korta som långa räntor. Den generella konsekvensen av detta var prisnedgångar på obligationer under månaden. 25-punktershöjningen från Riksbanken i juni betyder att den svenska reporäntan för närvarande är 3,75 procent. Marknaden väntar sig dock att räntan ska ned på sikt då exempelvis den svenska tvååringen handlas omkring 23 räntepunkter lägre medan tioåringen handlas 123 punkter lägre.

På råvarumarknaden tappade guldpriset 2,7 procent till 1 929 dollar per uns medan priset på WTI-olja steg med 3,7 procent till 70,6 USD per fat.

I detta klimat steg NorQuant Multi-Asset med 2,4 procent med främst amerikanska aktieindex som bidragsgivare till det positiva resultat, även om exponeringarna mot aktier i Europa, Japan och tillväxtmarknader också bidrog positivt. Värdeutvecklingen var något högre än jämförelseindex som steg med 2,2 procent.

Fonden fortsätter nu att öka exponeringen mot aktier till 66,5 procent, den högsta vikten sedan i februari 2021. Inom aktier minskas exponeringen mot japanska aktier medan den ökar mot tillväxtmarknader och Europa. Ökningen i aktier sker på bekostnad av en minskad andel räntepapper. Även inom räntebenet sker en betydande omallokering från amerikanska till europeiska statspapper. Efter justeringarna uppgår exponeringen mot räntepapper till 33,5 procent av fondens tillgångar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.