2 min read

Svag utveckling i februari

Featured Image

Aktiemarknaderna var volatila under februari och marknadsräntorna trycktes uppåt efter att den amerikanska centralbanken indikerat att flera höjningar är att vänta.

Det var en blandad utveckling för de globala aktiemarknaderna under februari. Stockholmsbörsen svängde mellan betydande uppgångar och en sidledes utveckling för att stänga månaden med en uppgång på 1,2 procent. Stigande marknadsräntor och fortsatta begränsningar för hur man får röra sig på offentliga platser i Hongkong straffade kurserna rejält och tekniktunga Hang Seng Index tappade 9,4 procent. Kravet på att bära munskydd i Hongkong släpptes efter 945 dagar den 28 februari vilket fick index att stiga med över 4 procent den 1 mars.

På räntemarknaden var det generella uppgångar efter att det senaste mötesprotokollet från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, publicerades mot slutet av månaden. Budskapet var att fler höjningar av styrräntan i USA är att vänta framöver vilket fick den amerikanska tioåriga statsobligationen att stiga med 41 räntepunkter under månaden till 3,92 procent. Den befinner sig i skrivande stund på 4,03 procent vilket betyder att den nu raskt närmar sig nu raskt nivåer som senast noterats 2007. Den svenska tioåringen steg med 57 punkter till 2,67 procent. På råvarumarknaden mattades uppgången i guldpriset av och sjönk tillbaka till 1 837 dollar per uns, en nedgång med 5,6 procent.

NorQuant Multi-Asset hade en utmanande månad och samtliga tillgångsklasser i portföljen tappade i värde. Främsta negativa bidragsgivarna återfanns bland aktieindex med inriktning mot Asien och tillväxtmarknader, två innehav som båda tappade 7 procentenheter. Utvecklingen under februari summerades till -3,8 procent.

Trots den blandade utvecklingen för aktier i februari är den underliggande trenden positiv vilket gör att aktieexponeringen nu ökas ytterligare (från 54 % till 61 %). Ökningen görs främst mot amerikanska bolag samt europeiska småbolag. I och med detta når andelen aktier i portföljen den högsta nivån sedan i maj 2021. Den negativa råvarupristrenden gör att det kvarvarande innehavet i ett brett råvaruindex försvinner ut ur portföljen. Det är första gången sedan starten i januari 2021 som fonden saknar en direkt exponering mot råvaror. Ränteexponeringen hålls i stort sett oförändrad på 39 procent.

NorQuant ESG sjönk med 0,1 procent vilket var något bättre än jämförelseindex som sjönk med 0,4 procent i februari.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.