2 min read

Positivt 2022 för Multi-Asset

Featured Image

Pressade börser mot slutet av året bidrog till att NorQuant Multi-Asset noterade en negativ månad i december. Men trots den negativa avslutningen på året så levererade fonden ett plus-resultat under ett allmänt utmanande år.

 

Efter ett par månader med positiva aktiemarknader så var det mestadels röda siffror under årets sista månad. Det var framför allt i USA som det negativa klimatet fick fäste; exempelvis tappade det tekniktunga Nasdaq Composite index 8,7 procent och även det breda S&P 500-indexet tappade 5,9 procent medan Stockholmsbörsen sjönk med 2,7 procent.

De långa marknadsräntorna klättrade i allmänhet upp under månaden och exempelvis noterades den amerikanska tioåriga statsobligationen upp med 27 baspunkter till 3,88 procent. Den svenska motsvarigheten hade en ännu större uppgång och steg med 55 punkter till 2,39 procent.

På råvarumarknaden kan det noteras att såväl guldpriset som oljepriset gick sidledes och endast noterade mindre förändringar under månaden. Oljepriset befinner sig just nu i en negativ kortsiktig trend färgat till stor del av spridningen av covid-19 i Kina vilket marknaden bedömer kommer leda till en minskad efterfrågan på det svarta guldet.

NorQuant Multi-Asset påverkades negativt av prisutvecklingen på råvaror och framför allt amerikanska aktier under månaden och utvecklingen för december summeras till -1,9 procent. Fondens investeringar i europeiska och japanska aktier samt amerikanska obligationer visade en neutral utveckling mätt i svenska kronor. Euro stärktes mot den svenska kronan med omkring 2 procent vilket hade en positiv påverkan på resultatet.

För helåret 2022 var avkastningen +1,2 procent, vilket kan jämföras med -5,4 procent för fondens jämförelseindex. Med det utfallet placerar sig fonden i det absoluta toppskiktet av blandfonder på de svenska nätmäklarnas plattformar.

Sedan starten i juni 2021 har fonden levererat en avkastning på +15,2 procent till en måttlig volatilitet på 12,6 procent. Utfallet för jämförelseindex under motsvarande period är +3,0 procent.

För januari ökas fondens exponering mot räntepapper rejält (från 28 % till 46 %). Ökningen består till stor del av en ökad exponering mot globala statsobligationer och europeiska företagsobligationer. Ökningen sker nästan uteslutande på bekostnad av en sänkt exponering mot aktier (från 52 till 37 %) och främst är det en minskad exponering mot amerikanska och asiatiska aktier. Råvaruexponeringen sänks marginellt (från 20 till 18 %).

Vår andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, sjönk med 0,1 procent i december.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.