2 min read

Råvaror lämnar portföljen

Featured Image

Efter en utmanande månad säljer nu Multi-Asset av fondens råvaruinnehav sedan de uppvisat en negativ kortsiktig trend under november.

November utvecklade sig till en positiv börsmånad efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, lämnade sin styrränta oförändrad den första dagen på månaden. Trots att Fed-chefen Jerome Powell på den efterföljande presskonferensen menade att det kan krävas ytterligare räntehöjningar så tolkade marknaden beskedet positivt, främst på grund av att han samtidigt argumenterade för att de stigande långräntorna kan göra ytterligare räntehöjningar överflödiga eftersom de redan biter hårt på ekonomin.

Fed’s räntebesked blev starten på en bred börsuppgång och sjunkande långräntor. I USA steg de stora indexen med mellan 6,5 och 7,6 procent och på hemmaplan steg Stockholmsbörsens breda OMXSGI-indexet med 5,3 procent.

På räntesidan sjönk den amerikanska tioåringen tillbaka efter räntebeskedet och stängde månaden på 4,33 procent efter att ha noterats över 5 procent i slutet av oktober. Den svenska tioåringen noterades till 2,62 procent vilket motsvarar en nedgång på 31 räntepunkter.

På råvarusidan blev det en kopia på föregående månads prisutveckling för såväl olje- som guldpriset. Oljepriset fortsatte att sjunka på grund av minskad oro för ett utvidgat krig mellan Israel och Palestina och guldpriset steg på grund av den generella krigsoron. Den generella prisutvecklingen påverkades dock mycket av att den amerikanska dollarn och euron tappade rejält mot den svenska kronan under månaden. För dollarn noterades en nedgång på 6,04 procent och för euron 3,25 procent.

För Multi-Asset utvecklades november till en negativ månad, främst på grund av sjunkande råvarupriser för fondens breda råvaruinvesteringar samt en försvagad dollar och euro, jämfört med den svenska kronan. Fondens utveckling i november hamnade på -1,8 procent.

På grund av den negativa värdeutvecklingen på de breda råvarukorgar som fonden investerar i så försvinner nu råvaror ut ur portföljen. I stället ökas andelen aktier och ränteplaceringar (figuren nedan visar exponeringen i fonden vid slutet av november).

Efter förändringarna består portföljen till 63 procent av räntor och 37 procent aktier.

Allokering, Multi Asset

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.