2 min read

Fortsatt uppåt för Multi Asset

Featured Image

Trots en negativ utveckling på de största aktiemarknaderna under månaden lyckades NorQuant Multi Asset återigen nå en positiv avkastning. Och det var främst fondens placeringar i råvaror och räntepapper som bidrog positivt.

Efter att ha återhämtat sig under juli vände det nedåt på världens större börser under augusti. Oron över den skenande inflationen ligger som en våt filt på marknaderna och fick extra fart efter den amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal den 26 augusti i Jackson Hole. I talet sa han att man kommer försöka bekämpa inflationen och att detta kommer skada hushållen ekonomiskt. Marknaden tolkade detta som att Federal Reserve kommer att höja räntan mer än vad man tidigare befarat och att den kommer vara hög under längre tid än man räknat med. Redan i inledningen av talet föll de amerikanska börserna och vid stängning hade det breda S&P500-indexet tappat 3,4 procent. Det skulle smitta av sig på de asiatiska och europeiska marknaderna när de öppnade på måndagen. I slutet av månaden hade exempelvis det breda indexet på Stockholmsbörsen tappat 7,2 procent och S&P500-indexet 4,2 procent.

Efter en tids sjunkande räntor på långa statspapper, så vände räntorna upp som en konsekvens av stigande inflation och därmed även förväntningar om ökade räntehöjningar. Exempelvis steg den 10-åriga amerikansk statsobligationen steg från 2,65 till 3,19 procent och den svenska motsvarigheten från 1,32 till 1,87 procent. I det oroliga klimatet så stärktes amerikansk dollar och euro mot svenska kronan med 5,3 respektive 3,4 procent.

NorQuant Multi Asset hade en fortsatt positiv värdeutveckling och uppgången under månaden landade på 1,6 procent. De främsta positiva bidragsgivarna återfanns i råvaror och räntepapper och fonden fick även medvind av en starkare dollar och euro relativt den svenska kronan. Hittills i år har fonden stigit med 5,7 procent, vilket är 8 procentenheter högre än fondens jämförelseindex.

Efter en tids positiv utveckling för ett av fondens innehav, en global korg av statspapper, vände innehavet ned under augusti. I samband med att innehavet faller ur fonden så minskas fondens exponering mot ränteplaceringar (från 38 till 30 %) och samtidigt ökas exponeringen mot aktier (från 24 till 27 %), råvaror (från 18 till 21 %) och börsnoterade fastigheter (från 20 till 22 %).

NorQuants andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, sjönk med 3,2 procent, vilket var 1,7 procentenheter lägre än fondens jämförelseindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.