2 min read

Hej råvaror!

Featured Image

Andelen aktier i Multi-Asset har stigit rejält under en tid men nu tar råvaror en stor del av portföljen, efter en tids positiv trend.

April kännetecknades av ihållande inflation och geopolitiska spänningar och många av de tongivande aktiemarknaderna försvagades. Att inflationen inte vill ge med sig ställer högre krav på bolagen att leverera bra kvartalsrapporter och när det inte sker straffas aktiekurserna. Detta var tydligt i USA och Nasdaq, Down Jones Industrial Average och S&P500-indexen tappade alla mellan 4 och 5 procent av sitt värde under månaden. Stockholmsbörsens breda index klarade sig dock bättre och steg med 0,2 procent.

Den oro som spred sig på aktiemarknaden resulterade i att kapital flödade in i guld vilket fick guldpriset att stiga med 2,9 procent. Råvarupriser har en annan avkastningsprofil än aktier och obligationer vilket betyder att priset på råvaror stiger och sjunker i pris av andra orsaker. Exempelvis kan ett högre pris på vete bero på torka vilket varken påverkar aktiekurser eller obligationsräntor generellt. Priset på Bloombergs råvaruindex steg under månaden med 3,1 procent mätt i US dollar och eftersom dollarn stärktes mot den svenska kronan med 3,2 procent steg råvaruindexet med 6,4 procent mätt i svenska kronor.

I detta klimat hade Multi-Asset en stabil månad trots den ökade volatiliteten. Fonden steg med 0,1 procent vilket var mycket tack vare innehavet i en portfölj av tillväxtaktier som steg med 3,3 procent.

Den positiva trenden i råvaror leder nu till att fonden för första gången sedan i mars 2022 köper in sig rejält i tillgångsklassen igen. Med förändringen går andelen råvaror i ett slag från 0 till 31 procent och exponeringen når vi via breda råvaruindex som innehåller många olika råvaror.

Ökningen i råvaror kommer primärt från en minskad exponering mot aktier; andelen aktier minskas från 87 till 63 procent. Efter förändringarna utgörs portföljen till 63 procent aktier, 31 procent råvaror och 6 procent börsnoterade fastigheter.

Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 32,4 procent att jämföra med 23,1 procent för jämförelseindex.

 

Allokering-1

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.