3 min read

Referensindex NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset har haft en hög absolut avkastning sedan starten. Fonden har också gått väldigt bra jämfört med jämförelseindex, ett ämne som det här blogginlägget tar upp.

Om fonden

NorQuant Multi-Asset är en regelstyrd fond som dynamiskt anpassar sig till marknadsförhållandena. Fonden investerar globalt och i olika tillgångsklasser: aktier, obligationer, fastigheter och råvaror.

Diversifiering

Istället för att endast investera i aktier och obligationer, som många blandfonder gör, tror vi att det är en stor fördel att diversifiera sig bredare, och även investera i råvaror och börsnoterade fastigheter. Att investera i ett brett utbud av tillgångsslag har blivit mycket billigare och enklare de senaste åren via börsnoterade fonder som följer breda index (ETF).

Dynamisk

Vidare anser vi att det är en stor fördel med vårt dynamiska synsätt på diversifiering istället för att ha ett statiskt synsätt (en fast procentandel i aktier och en fast procentandel i obligationer). För det första gör en dynamisk justering det möjligt att vikta portföljen mot tillgångsslag med högre förväntad avkastning (t.ex. baserat på momentum i tillgångsklasser). För det andra gör ett dynamiskt tillvägagångssätt det möjligt att förbättra riskhanteringen av portföljen, genom att optimera portföljen baserat på kontinuerligt uppdaterade uppskattningar för korrelationen och volatiliteten för tillgångsklasserna i portföljen.

Avkastning

Skillnaden mellan avkastningen i tillgångsslag under loppet av ett år kan snabbt bli flera tiotals procent. Avkastningen drivs därför i betydande grad av det tillgångsslag man har investerat i.

Vårt dynamiska tillvägagångssätt, där vi till exempel kan investera mellan 0% till 100% i aktier, förväntas alltså kunna avvika rejält från ett statiskt jämförelseindex, oavsett vilket jämförelseindexet skulle vara. Relativ avkastning mätt mot jämförelseindex kommer därför att kunna fluktuera kraftigt. Vår fonds tracking error, ett statistiskt mått på avvikelser mellan en portfölj och ett jämförelseindex, är därför hög.

NorQuants referenseindex

Jämförelseindexet för NorQuant Multi-Asset består till 50 % globala aktier och 50 % globala obligationer. Jämförelseindexet har valts utifrån förväntad långfristig exponering, som vi räknar med att vara i storleksordningen 50 % globala aktier och 50 % av övriga tillgångar, främst obligationer. Vi förväntar oss att den långa exponeringen mot tillgångsslagen råvaror och fastigheter är så liten (ca 10 %) att vi valt att inte skapa ett mer detaljerat jämförelseindex där de ingår utan att hålla oss till en 50/50-fördelning i aktier och obligationer. Morningstar, det globalt ledande fondanalysföretaget, har också valt ett liknande jämförelseindex för vår fond bestående av just 50 % aktier och 50 % obligationer.

Den höga exponering mot råvaror som vi har haft i fonden sedan lanseringen är således onormal för vår fond och vi tror att 50/50 aktier/räntor ger en bra bild av fondens volatilitet (ca 10%) och långsiktig förväntad exponering.

Sammanfattning

NorQuant Multi-Asset anpassar löpande exponeringen till olika tillgångsklasser. Således kan fonden ha en helt annan sammansättning och därmed avkastning än jämförelseindex (dvs. ha hög tracking error). Vi anser ändå att vårt jämförelseindex är relevant och användbart att referera till eftersom det ger en bra indikation på både fondens genomsnittliga långsiktiga exponering (hälften aktier, hälften andra tillgångar, främst obligationer), och fondens volatilitet (ca. 10 % årlig standardavvikelse).Läs mer om NorQuant Multi-Asset.

Våra fonder kan handlas genom följande distributörer: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Kron, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører ny