8 min read

NorQuant Multi-Asset 1 år!

Featured Image

NorQuant Kapitalforvaltnings första fond, NorQuant Multi-Asset, lanserades den 11 januari 2021 och har nu ett års historik. Totalavkastningen efter detta första år är +16,9 procent efter kostnader. Vi är mycket nöjda med resultatet, fonden har betett sig som förväntat och vi ser fram emot fortsättningen.

Här är en sammanfattning av NorQuant Multi-Assets första år.

Morningstar

Om fonden

NorQuant Multi-Asset är en regelstyrd fond som dynamiskt anpassar sig till olika marknadsförhållanden. Fonden har som mål att ge en långsiktig avkastning i linje med aktiemarknaden (5-10% per år) men till en betydligt lägre risk. Fonden uppnår bättre diversifiering än traditionella aktie- och blandfonder genom att investera i flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntor och råvaror, via likvida och billiga börshandlade fonder, ETF:er. Fonden investerar inte i derivat och tar inga korta positioner. Fördelningen i fonden bestäms utifrån en kvantitativ modell som väljer tillgångsslag med bäst momentum. Kortsiktig volatilitet och korrelation används sedan för att skapa en optimerad portfölj. Fonden kan ha en betydande vikt mot olika tillgångsklasser och regioner. Fonden investerar globalt och har därmed en valutarisk. Fonden klassificeras som en blandfond med måttlig risk och har UCITS-status.


Resultatet

price

Sharp

Resultatet som NorQuant Multi-Asset har uppnått efter det första året är +16,9 procent efter kostnader, vilket vi är mycket nöjda med, både absolut, riskjusterat, och jämfört med vårt jämförelseindex (+6,8%) och konkurrenter. Avkastningen avser andelsklass A som är noterad i norska kronor. Den svenska andelsklassen D, startade först den 23 juni men andelsklass A omräknat till svenska kronor motsvarar en uppgång på +25,3 procent för det första året.

Resultatet detta första år ligger klart i linje med fondens långsiktiga mål.

AssetClass_performance_and_transistion2021


Råvaror

Fondstrategin är utvecklad för att få avkastning från olika tillgångsklasser som befinner sig i en positiv trend. Det var därför glädjande att fonden under 2021 snabbt fångade upp uppgången i råvaror. Fonden har haft en betydande exponering mot råvaror under hela året, med som mest en allokering på upp till 45%. Detta har gett bra avkastning och hela 43 procent av fondens avkastning under sitt första år kommer från detta tillgångsslag. Denna höga exponering mot råvaror är långt högre än vad vi i genomsnitt förväntar oss att investera i råvaror på längre sikt (5-10%), men visar tydligt att strategin lyckas fånga upp och utnyttja "onormala" marknadsförhållanden.


Aktier

Den näst viktigaste bidragsgivaren till det starka resultatet var aktieinvesteringarna. På längre sikt räknar vi med att aktier är den viktigaste källan till fondens avkastning. De globala aktiemarknaderna hade ett starkt år 2021, och vår fondstrategi har identifierat detta ända sedan lanseringen. NorQuant Multi-Asset inledde året med en 75%-ig exponering mot aktier. I takt med att råvaror och fastigheter visade en tydligare trend ökades exponeringen mot dessa tillgångsslag på bekostnad av aktier, men totalt sett har strategin fått en fin avkastning på en fortsatt stark aktiemarknad. Omkring 35 procent av årets avkastning kommer från aktieinvesteringar.


Fastigheter

Även börsnoterade fastigheter har haft en stark utveckling under 2021 och vår strategi identifierade potentialen i början av sommaren. Exponeringen mot fastigheter har sedan successivt ökat till ca. 30% vid slutet av året. Även investeringar i fastigheter har haft en positiv effekt och bidragit med ca. 22 procent av fondens resultat detta första år.


Räntor/obligationer

Ränteinvesteringar stod för en obetydlig del av fondens investeringar under det första året. Vid start i januari stod räntor för 5% av fondens kapital, men redan i början av februari såldes detta innehav av och under resten av året hade fonden ingen exponering mot räntor och obligationer. Ser vi till avkastningen på ränteinvesteringar under 2021 så har det varit den klart sämsta tillgångsslaget och vi har alltså undvikit att investera där. Strategin har genom att fokusera på tillgångsslagens momentum lyckats undvika i tillgångsslag med sämst avkastning. Ränteinvesteringar har dock en viktig roll att spela i vår strategi, något vi såg mycket tydligt under 2020, men för 2021 där vi hade mycket starka marknader inom råvaror, aktier och fastigheter var vår exponering mot detta tillgångsslag alltså mycket låg.


2021 vs 2020

AssetClass_performance_and_transistion2019-2020_2020-11-11

Den begränsande investeringen i räntor 2021 står i skarp kontrast till hur vår strategi betedde sig under coronaåret 2020. Innan vi lanserade fonden i januari 2021 testade vi strategin live med ett begränsat belopp. Under den här testperioden hade vi så "tur" att strategin fick testas för ett extremscenario: coronakrisen. Från hösten 2019 till slutet av 2020 var strategin kraftigt exponerad mot räntor, upp emot 80%. Detta gav en mycket stabil avkastning genom coronakrisen. Den höga exponeringen mot ränteinvesteringar avslutades dock snabbt kring årsskiftet 2020/2021 när fonden lanserades.


Diversifiering

Det brukar sägas att "diversifiering är den enda gratislunchen i investeringar" och det är också en av huvudtankarna bakom NorQuant Multi-Asset. Vi uppnår en bättre riskjusterad avkastning genom att investera globalt och i olika tillgångsslag. På en stark marknad kan det vara lockande att satsa mer offensivt på den investering som fungerar bäst, men här finns förstås en riskavvägning. Ett bra exempel från fondens första år på värdet av diversifiering kan ses i september. Aktier och fastigheter fick en kortsiktig korrigering medan råvarupriser fortsatte att stiga. Under fondens första år har vi lyckats att följa med under uppgången i aktier men genom att diversifiera portföljen och använda en större palett av investeringsmöjligheter har vi uppnått en hög avkastning till en lägre volatilitet.


Dynamisk justering

Som beskrivits ovan var portföljsammansättningen 2021 en helt annan än under 2020 då vi testade strategin med eget kapital. När vi jämför dessa två perioder har det varit betryggande att se hur strategin har betett sig. En stark relativ avkastning under två helt olika år stärker vår tro på våra analyser och forskning. Strategin har visat sig kunna svara på olika marknadsförhållanden genom teoretiska tester, under perioden då vi passivt följt strategin (2015-2019), i livetestet genom coronakrisen, och som aktivt förvaltad fond sedan januari 2021. Vi är övertygade om att fonden kommer att fortsätta att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar med målet om en hög riskjusterad avkastning.


Valuta

Exponeringen mot utländsk valuta har inte haft särskilt stor effekt under det första året. Vi ser dock att exponeringen mot utländsk valuta som väntat har haft en dämpande effekt på volatiliteten.


Jämförelseindex

Jämförelseindexet för NorQuant Multi-Asset består till av 50% globala aktier och till 50% av globala räntor. Jämförelseindexet har valts utifrån förväntad långsiktig exponering, som vi räknar med att vara i storleksordningen 50% globala aktier och 50% av övriga tillgångar, främst räntor. Vi förväntar oss att den långsiktiga exponeringen mot tillgångsslagen råvaror och fastigheter är så liten (ca 10%) att vi har valt att inte skapa ett separat jämförelseindex, utan att hålla oss till den 50/50-fördelning som Morningstar också valt för oss, och som liknande fonder använder. Den höga exponering mot råvaror som vi har haft i fonden i år är alltså ganska onormal för vår fond och vi tror att 50/50 aktier/räntor ger en bra bild av fondens risk och långsiktiga förväntade exponering.

I vår månadsrapport och i marknadsföringen har vi, förutom jämförelseindex, även jämfört fondens avkastning med avkastningen på aktieindex. Detta för att illustrera de stora fördelar vi tror att vår strategi har jämfört med endast investeringar i aktier och vårt uttalade mål att uppnå en avkastning i nivå med aktier till en betydligt lägre risk.


Vägen framåt

NorQuant Multi-Asset går nu in på sitt andra år. Till skillnad från många diskretionärt förvaltade fonder är vår regelstyrda fond inte beroende av någon makroekonomisk syn på framtiden. Vi är givetvis medvetna om att den makroekonomiska utvecklingen kommer att ha stor inverkan på avkastningen, men vi är övertygade om att vår regelstyrda strategi kommer att kunna anpassa portföljen dynamiskt till olika marknadslägen. Vi behöver därför inte överväga sannolikheter, eller förutsäga exempelvis hur inflation, tillväxt, oljepriser, valutarörelser eller politiska händelser kommer att påverka marknaderna.

Under det första verksamhetsåret har vi fått ökat förtroende för de praktiska och operativa aspekterna av NorQuant Multi-Asset. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna hantera en snabbt växande investeringsvolym i fonden.

Vi fortsätter att följa strategin, och följer relevant forskning från akademiska och professionella miljöer runt om i världen, men vår fondmodell i sig har varit stabil i testfasen, livstestet och sedan starten. Vi räknar därför inte med att göra några väsentliga förändringar i fondstrategin under det kommande året perioden.

Vår fond använder ett urval av vitt diversifierade börshandlade fonder som följer index inom de olika tillgångsklasserna. De instrument vi använder är valda utifrån t.ex. underliggande exponering, förvaltningsavgift, likviditet och stabilitet. Vi letar alltid efter det bästa och billigaste sättet att kunna exponera oss mot olika tillgångsklasser. Vi fortsätter att följa utvecklingen på ETF-marknaderna och anpassa det urval av produkter som vi arbetar med i förvaltningen. 

Vi hoppas att detta första år för NorQuant Multi-Asset med en mycket god avkastning har givit ännu fler investerare tillräckligt med förtroende för att ge vår fond en chans och vi tror och hoppas på en snabb tillväxt av förvaltat kapital i framtiden.

Stort tack till alla som har investerat i NorQuant Multi-Asset hittills, och varmt välkommen önskar jag nya investerare. Vi kommer att fortsätta göra vårt bästa och på uppdrag av hela teamet i NorQuant Kapitalforvaltning önskar jag alla ett fortsatt fint år.

Med vänliga hälsningar,                                                       Oslo den 12 januari 2022

Thomas Nygaard                                                                                                

Auktoriserad portföljförvaltare och finansanalytiker (AFA)

Förvaltare av NorQuant Multi-Asset och vd i NorQuant Kapitalforvaltning AS

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.


Läs mer om NorQuant Multi-Asset.

Våra fonder kan handlas genom följande distributörer: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører